Privacyverklaring

Samenvatting

BVBA Kamoen Axel Orthodontie, gevestigd te Antwerpsesteenweg 289B te 2390 Westmalle is verantwoordelijke voor de verwerking van uw Persoonsgegevens.

BVBA Kamoen Axel Orthodontie, verwerkt gegevens van de bezoekers &/of gebruikers voor volgende doeleinden:

 • Het uitvoeren en aanbieden van de diensten van BVBA Kamoen Axel Orthodontie,;
 • Beheer van aanvragen tot informatie;
 • Verbetering van de werking van BVBA Kamoen Axel Orthodontie, & de Website;
 • Om alle andere diensten te verlenen waarom u heeft verzocht;
 • Compliance met de geldende wetgeving.

U kan steeds verzoeken om inzage van - en rectificatie of wissing van Persoonsgegevens of om beperking van de u betreffende verwerking, alsmede het recht tegen verwerking van bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid en het recht om steeds Uw toestemming in te trekken.

Persoonsgegevens worden doorgegeven aan volgende ontvangers:

 • Verwerkers die voorzien in statistisch onderzoek en analyses;
 • Verwerkers die voorzien in hosting van deze Website en aanverwante databases;
 • Verwerkers en verwerkingsverantwoordelijken die voor BVBA Kamoen Axel Orthodontie, optreden als onderaannemer bij het uitvoeren van de diensten.

1. Definities

In deze Privacyverklaring wordt verstaan onder:

 1. BVBA Kamoen Axel Orthodontie,: BVBA Kamoen Axel Orthodontie, NV, met haar maatschappelijk zetel te Antwerpsesteenweg 289B te 2390 Westmalle en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0468.602.248 ;
 2. Website: De website van BVBA Kamoen Axel Orthodontie,, www.axelkamoen.be en afgeleiden ontwikkeld en uitgebaat door BVBA Kamoen Axel Orthodontie,.
 3. Persoonsgegevens: Iedere informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.
 4. Verwerking: elke bewerking of ieder geheel van bewerkingen, al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde processen, en toegepast op de persoonsgegevens van natuurlijke personen, zoals het inzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, opslaan, wijzigen, wissen, consulteren, meedelen en gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op enigerlei andere wijze ter beschikking stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, afschermen of vernietigen.

Uw privacy wordt door ons gerespecteerd. BVBA Kamoen Axel Orthodontie streeft ernaar om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen en zal vertrouwelijk omgaan met de informatie die u bij ons aanlevert. Bij de verwerking van persoonsgegevens nemen we de geldende wet-en regelgeving op gebied van de privacy in acht. In deze privacyverklaring informeren wij u over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan.

2. Verwerking persoonsgegevens

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle verwerkingen die plaatsvinden d.m.v. en ten gevolge van het gebruik van de website door de bezoeker.

BVBA Kamoen Axel Orthodontie, hecht het nodige belang aan het respecteren en het beschermen van uw privacy en aan de vertrouwelijkheid en veiligheid van uw persoonsgegevens.

Op de verwerking van Uw Persoonsgegevens is tot 25 mei 2018 de Wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (hierna ‘de Wet van 8 december 1992’) van toepassing en vanaf 25 mei 2018 de Verordening (EU) 2016/679 (hierna ‘de GDPR’). Naar deze wetgeving wordt verwezen als ‘Gegevensbeschermingswetgeving’. Vanaf 5 september 2018 is de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens (hierna ‘de Wet van 30 juli 2018’) van toepassing.

BVBA Kamoen Axel Orthodontie, treedt hierbij op als verantwoordelijke voor de verwerking.

3. Welke persoonsgegevens

Indien informatie door de betrokkene zelf wordt verstrekt via een formulier dan zijn de velden die worden aangeduid met een (*) strik noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. Indien deze niet worden ingevuld zal er aan de verzending van het formulier geen gevolg worden gegeven. De overige velden kunnen worden ingevuld om de dienstverlening van BVBA Kamoen Axel Orthodontie, te vergemakkelijken, indien deze niet worden ingevuld heeft dit geen enkele weerslag.

a) Bezoekers website

BVBA Kamoen Axel Orthodontie, kan via zijn Website de volgende Persoonsgegevens verwerken, inclusief, zonder beperking, via het contactformulier en cookies:

 • Informatie over uw computer of mobiel apparaat en uw bezoeken en gebruik van de Website, inclusief uw IP-adres, besturingssysteem, browser type en geografische locatie;
 • Contactinformatie die aan ons wordt verstrekt door de bezoeker zelf: e-mailadres en telefoonnummer;
 • Eventuele andere informatie die u zelf beslist over te maken.

b) Patiënten

BVBA Kamoen Axel Orthodontie, kan de volgende Persoonsgegevens van Patiënten verwerken:

 • Naam en Voornaam
 • Geslacht
 • Pasfoto van de identiteitskaart
 • E-mail adres
 • Telefoonnummer
 • Rijksregisternummer
 • Adres
 • Gegevens betreffende de lichamelijke gezondheid
 • Persoonlijke identificatiegegevens
 • Financiële identificatiegegevens
 • Afspraken
 • Gegevens m.b.t. andere zorgverleners & ziekenfonds
 • Afbeeldingen
 • Details over de uitgevoerde behandelingen, besproken zaken en planningen
 • Eventuele andere informatie die u zelf beslist over te maken.

Deze gegevens kunnen deel uitmaken van een patiëntendossier, dat in bepaalde gevallen verplicht moet worden bijgehouden door de arts.

c) Contactpersonen,vertrouwenspersonen&ouders/voogdenvanpatiënten

BVBA Kamoen Axel Orthodontie, kan de volgende Persoonsgegevens van contactpersonen, vertrouwenspersonen & ouders/voogden van Patiënten verwerken:

 • Persoonlijke identificatiegegevens: naam en telefoonnummer.
 • De gegevens worden verkregen van de ouders/voogd of de patiënt.

d) Sollicitanten

BVBA Kamoen Axel Orthodontie, kan volgende Persoonsgegevens van sollicitanten verwerken, hoe dan ook verkregen, bv. via de website, e-mail, geledingen, etc.:

 • Persoonlijke identificatiegegevens, zoals uw naam, adres;
 • Persoonlijke bijzonderheden, zoals uw leeftijd, geslacht;
 • Elektronische identificatiegegevens, zoals uw IP-adres;
 • Huwelijk of huidige vorm van samenwonen;
 • Bijzonderheden betreffende de andere familie- of gezinsleden;
 • Vrijetijdsactiviteiten en interesses, zoals uw algemene bekwaamheden;
 • Beroepsactiviteiten, zoals uw huidige werkzaamheid;
 • Academische curriculum;
 • Beroepsbekwaamheid, zoals uw getuigschriften;
 • Gegevens betreffende de lichamelijke gezondheid, zoals uw inentingen, geschiktheid om bepaalde taken uit te voeren;
 • Professionele ervaring;
 • Afbeeldingen;
 • Gegevens betreffende de lichamelijke gezondheid, zoals de medische keuringsbewijs;
 • Eventuele andere informatie die u zelf beslist over te maken.

e) Contactpersonen (bij leveranciers)

BVBA Kamoen Axel Orthodontie, kan de volgende Persoonsgegevens van (contactpersonen bij) leveranciers Verwerken, die wij verkrijgen van uzelf, uw werkgever of publieke bronnen:

 • Persoonlijke identificatiegegevens, zoals uw naam, adres;
 • Elektronische identificatiegegevens, zoals uw IP-adres;
 • Eventuele andere informatie die u zelf beslist over te maken.

4. Voor welke doeleinden

BVBA Kamoen Axel Orthodontie, verzamelt Persoonsgegevens en verwerkt deze voor één of meerdere van de volgende doeleinden:

Doeleinden Rechtsgrond
Patiëntenbeheer (patiëntenzorg, patiëntenadministratie, patiëntenregistratie, geneesmiddelenbeheer) Noodzakelijk in het kader van arbeidsgeneeskunde (bijzondere persoonsgegevens), Uitdrukkelijke toestemming (bijzondere persoonsgegevens) Noodzakelijk voor archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden overeenkomstig (bijzondere persoonsgegevens), Noodzakelijk voor arbeids- & sociaalrechtelijke verplichtingen (bijzondere persoonsgegevens)
Leveranciersbeheer Gerechtvaardigd belang1, Uitvoering overeenkomst
Camerabewaking Toestemming
Beheer van aanvragen tot informatie; Uitvoering overeenkomst
Verbetering van de werking van BVBA Kamoen Axel Orthodontie, & de Website; Gerechtvaardigd belang2
Om alle andere diensten te verlenen waarom u heeft verzocht; Uitvoering overeenkomst
Compliance met de geldende wetgeving. Wettelijke verplichting

Indien BVBA Kamoen Axel Orthodontie, persoonsgegevens zou wensen te gebruiken voor een incompatibel nieuw doeleinde, zal BVBA Kamoen Axel Orthodontie, voorafgaandelijk aan dit nieuwe gebruik hiervoor uw toestemming vragen.

Wanneer de verwerking is gebaseerd op uw toestemming, dan heeft u steeds het recht de toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

5. Doorgifte persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden alleen door BVBA Kamoen Axel Orthodontie, verwerkt voor intern gebruik voor de hierboven beschreven doeleinden. Wij verhuren of verkopen uw Persoonsgegevens niet aan derden voor gebruik voor eigen doeleinden.

Binnen BVBA Kamoen Axel Orthodontie, worden de persoonsgegevens enkel beschikbaar gesteld aan haar personeel op een ‘need to know’ basis.

BVBA Kamoen Axel Orthodontie, kan gebruik maken van verwerkers om uw Persoonsgegevens te verwerken. Verwerkers zijn natuurlijke of rechtspersonen, overheden, agentschappen of andere organen die namens de BVBA Kamoen Axel Orthodontie, Persoonsgegevens verwerken.

BVBA Kamoen Axel Orthodontie, kan de Persoonsgegevens doorgeven aan volgende (categorieën) ontvangers, in lijn met de doeleinden zoals hierboven bepaald:

 • Verwerkers die voorzien in statistisch onderzoek en analyses;
 • Verwerkers die voorzien in hosting van deze Website en aanverwante databases;
 • Verwerkers en verwerkingsverantwoordelijken die voor BVBA Kamoen Axel Orthodontie, optreden als onderaannemer bij het uitvoeren van de diensten;
 • Overheidsdiensten;
 • Verwerkingsverantwoordelijken die optreden als ouders, voogd, of vertrouwenspersoon van de patiënt;
 • Verwerkingsverantwoordelijken die andere zorgverleners betreffen die een therapeutische relatie hebben met de patiënt;
 • Vennootschappen die verbonden zijn met BVBA Kamoen Axel Orthodontie,.3

Persoonsgegevens kunnen buiten de Europese Economische Ruimte worden verwerkt, BVBA Kamoen Axel Orthodontie, zal ervoor zorgen dat passende of geschikte waarborgen worden genomen. Betrokkenen kunnen mits schriftelijk verzoek een kopie bekomen van de gewaarborgde maatregelen.

BVBA Kamoen Axel Orthodontie, kan zijn bedrijfsstructuur wijzigen door de juridische vorm te wijzigen, fusie, overnames en verkoop. In dergelijke transacties worden Persoonsgegevens doorgegeven conform deze Privacyverklaring en de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Anonieme gegevens kunnen steeds worden doorgeven, al dan niet voor commerciële doeleinden.

Wij verstrekken uw persoonsgegevens in beginsel enkel aan derde partijen indien u daar zelf toestemming voor heeft gegeven. Gegevensverstrekking zonder uw toestemming vindt plaats indien dat noodzakelijk is om de overeenkomst tussen U en ons uit te kunnen voeren of een wettelijke verplichting ons dat voorschrijft.

6. Duur van de bewaring van de gegevens

De persoonsgegevens worden door BVBA Kamoen Axel Orthodontie, bewaard voor zo lang als wettelijk vereist en in ieder geval niet langer dan voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

7. Beveiligingsmaatregelen

Om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen hebben wij passende veiligheidsmaatregelen getroffen. Er is binnen de praktijk een privacybeleid opgesteld en geïmplementeerd.

8. Uw rechten

U heeft het recht heeft ons te verzoeken tot inzage van en rectificatie of wissing van Persoonsgegevens of om beperking van de u betreffende verwerking, alsmede het recht tegen verwerking van bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid, door zich te richten tot BVBA Kamoen Axel Orthodontie, Antwerpsesteenweg 289B te 2390 Westmalle met een gedagtekend en ondertekend verzoek, met bijgevoegd een kopie van uw identiteitskaart4 of door uw e-mail voorzien van een elektronische handtekening naar te sturen.

Binnen 1 maand na de indiening van het verzoek zal u worden meegedeeld welk gevolg hieraan werd gegeven.

U beschikt over het recht om uw toestemming voor een bepaalde verwerking te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan. In het geval u uw toestemming heeft gegeven voor het ontvangen van nieuwsbrieven en reclame kan u die terug intrekken door uw accountinstellingen aan te passen of gebruik te maken van de “unsubscribe/uitschrijven”-link in deze communicatie.

Tot slot heeft u steeds het recht om klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit.

Er wordt geen gebruik gemaakt van geautomatiseerde besluitvorming, waaronder profilering, bij de verwerking van Persoonsgegevens.

9. Anonieme gegevens

Het is BVBA Kamoen Axel Orthodontie, toegestaan om niet-persoonlijke en anonieme gegevens te verzamelen wanneer de Website wordt bezocht en Persoonsgegevens te anonimiseren. Deze gegevens laten BVBA Kamoen Axel Orthodontie, niet toe om een individuele persoon te identificeren en deze gegevens kunnen met derden worden gedeeld, ook voor statistische doeleinden.

10. Cookies

Deze Website maakt gebruik van cookies om de browse-ervaring te verbeteren. Raadpleeg onze Cookieverklaring voor meer informatie over het gebruik van cookies.

11. Wijzigingen

BVBA Kamoen Axel Orthodontie, houdt zich het recht voor deze Privacyverklaring steeds te wijzingen.

Deze Privacyverklaring werd het laatst gewijzigd op 1 maart 2019.

12. Varia

Indien één of meerdere clausules uit deze Privacyverklaring door een rechterlijke tussenkomst gedeeltelijk of volledig nietig of niet-bindend wordt verklaard, heeft dit geen enkele invloed op de geldigheid van de overige clausules of op de geldigheid van de gehele Privacyverklaring. Indien BVBA Kamoen Axel Orthodontie, de bewuste clausule(s) wensen te wijzigen of vervangen, dient de gewijzigde of nieuwe clausule zo nauw als mogelijk aan te sluiten bij de nietige of niet-bindend verklaarde clausule(s).

Het nalaten van BVBA Kamoen Axel Orthodontie, om de strikte naleving van de bepalingen van deze Privacyverklaring op te eisen, zal niet worden opgevat als een enige afstand of verwerping daarvan.

13. Toepasselijk recht

Elke betwisting of vordering met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en Privacyverklaring of elk gegeven dat hierin vermeld staat, wordt door het Belgisch recht beheerst en valt onder de exclusieve bevoegdheid van de hoven en rechtbanken van Gent (België).

14. Contact

Indien u na het lezen van deze Privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft in verband met het beleid ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer of omtrent cookies, kan u contact opnemen met de contactpersoon op het adres Antwerpsesteenweg 289B te 2390 Westmalle of via het e-mailadres

Voor bijkomende algemene informatie betreffende de bescherming van Persoonsgegevens kan u zich richten tot de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) met adres te 1000 Brussel, Drukpersstraat 35, tel: 02/274.48.00 of via e-mail contact@apd-gba.be (www.gegevensbeschermingsautoriteit.be).

Voetnoten

1 Het is noodzakelijk voor de belangen van BVBA Kamoen Axel Orthodontie, om contact te kunnen hebben met haar leveranciers, er is geen sprake van nadeel aan de rechten en belangen van de betrokkenen.

2 Verbetering is noodzakelijk voor de belangen van BVBA Kamoen Axel Orthodontie,. Verbetering van de werking van BVBA Kamoen Axel Orthodontie, is ook in het voordeel van de betrokkenen, er is geen sprake van nadeel aan de rechten en belangen van de betrokkenen.

3 Zoals gedefinieerd in artikel 11 van het Wetboek van Vennootschappen.

4 Gelieve op de kopie van uw identiteitskaart volgende velden te anonimiseren: kaartnummer & rijksregisternummer.

To Top